സംസ്ഥാന ആര്‍ദ്രകേരളം പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച്ചവെച്ച തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന ആര്‍ദ്രകേരളം പുരസ്‌കാരം 2020-21 ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവകേരള കര്‍മ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആര്‍ദ്രം മിഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച്ചവെക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരമായി ആര്‍ദ്രകേരളം പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. 2020-21 വര്‍ഷം ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 962.55 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാക്കാനും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താനും ഈ നൂതനാശയം കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നതിനായി പരിഗണിക്കാവുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ ചെലവഴിച്ച തുക, സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടികള്‍, കായകല്‍പ്പ, മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാണ് പുരസ്‌കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ്, വാര്‍ഡുതല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, നടപ്പിലാക്കിയ നൂതനമായ ആശയങ്ങള്‍, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനം തുടങ്ങിയവയും പുരസ്‌കാരത്തിന് വേണ്ടി വിലയിരുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

സംസ്ഥാനതല അവാര്‍ഡ് – ഒന്നാം സ്ഥാനം

1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് – കൊല്ലം ജില്ല (10 ലക്ഷം രൂപ)
2. മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ – കൊല്ലം ജില്ല (10 ലക്ഷം രൂപ)
3. മുനിസിപ്പാലിറ്റി – പിറവം മുനിസിപ്പാലിറ്റി, എറണാകുളം ജില്ല (10 ലക്ഷം രൂപ)
4. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് – മുല്ലശ്ശേരി, തൃശൂര്‍ ജില്ല (10 ലക്ഷം രൂപ)
5. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – നൂല്‍പ്പുഴ, വയനാട് ജില്ല (10 ലക്ഷം രൂപ)

സംസ്ഥാനതല അവാര്‍ഡ് – രണ്ടാം സ്ഥാനം

1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് – ആലപ്പുഴ ജില്ല (5 ലക്ഷം രൂപ)
2. മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ – തൃശൂര്‍ ജില്ല (5 ലക്ഷം രൂപ)
3. മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ആന്തൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ ജില്ല (5 ലക്ഷം രൂപ)
4. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് – നീലേശ്വരം, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ല (5 ലക്ഷം രൂപ)
5. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പാലക്കാട് ജില്ല (7 ലക്ഷം രൂപ)

സംസ്ഥാനതല അവാര്‍ഡ് – മൂന്നാം സ്ഥാനം

1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് – എറണാകുളം ജില്ല (3 ലക്ഷം രൂപ)
2. മുനിസിപ്പാലിറ്റി – കരുനാഗപ്പളളി, കൊല്ലം ജില്ല (3 ലക്ഷം രൂപ)
3. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് – ആര്യാട്, ആലപ്പുഴ ജില്ല (3 ലക്ഷം രൂപ)
4. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – നൊച്ചാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ല (6 ലക്ഷം രൂപ)

ജില്ലാതലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവാര്‍ഡ്

തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സ്ഥാനം കളളിക്കാട് (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം മുദാക്കല്‍ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം പോത്തന്‍കോട് (2 ലക്ഷം രൂപ)

കൊല്ലം

ഒന്നാം സ്ഥാനം പൂതക്കുളം (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം തഴവ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം തൊടിയൂര്‍ (2 ലക്ഷം രൂപ)

പത്തനംതിട്ട

ഒന്നാം സ്ഥാനം ആനിക്കാട് (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം ഏഴംകുളം (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊടുമണ്‍ (2 ലക്ഷം രൂപ)

ആലപ്പുഴ

ഒന്നാം സ്ഥാനം മാരാരിക്കുളം നോര്‍ത്ത് (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം പത്തിയൂര്‍ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം ആര്യാട് (2 ലക്ഷം രൂപ)

കോട്ടയം

ഒന്നാം സ്ഥാനം മുത്തോലി (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം നീണ്ടൂര്‍ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം മറവന്‍തുരുത്ത് (2 ലക്ഷം രൂപ)

ഇടുക്കി

ഒന്നാം സ്ഥാനം ആലക്കോട് (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം മണക്കാട് (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം കാഞ്ചിയാര്‍ (2 ലക്ഷം രൂപ)

എറണാകുളം

ഒന്നാം സ്ഥാനം മണീട് (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം കീഴ്മാട് (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം തിരുവാണിയൂര്‍ (2 ലക്ഷം രൂപ)

ത്യശൂര്‍

ഒന്നാം സ്ഥാനം വേളൂക്കര (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം വരവൂര്‍ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം പാറളം (2 ലക്ഷം രൂപ)

പാലക്കാട്

ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊല്ലങ്കോട് (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം കരിമ്പ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം കിഴക്കന്‍ഞ്ചേരി (2 ലക്ഷം രൂപ)

മലപ്പുറം

ഒന്നാം സ്ഥാനം പുലാമന്തോള്‍ (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം ചാലിയാര്‍ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം കരുളായി (2 ലക്ഷം രൂപ)

കോഴിക്കോട്

ഒന്നാം സ്ഥാനം മൂടാടി (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം കാരശ്ശേരി (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം പുറമേരി (2 ലക്ഷം രൂപ)

വയനാട്

ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇടവക (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം മുട്ടില്‍ (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം അമ്പലവയല്‍ (2 ലക്ഷം രൂപ)

കണ്ണൂര്‍

ഒന്നാം സ്ഥാനം കുഞ്ഞിമംഗലം (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം തില്ലങ്കേരി (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം കണ്ണപുരം (2 ലക്ഷം രൂപ)

കാസര്‍ഗോഡ്

ഒന്നാം സ്ഥാനം കിനാന്നൂര്‍ കരിന്തളം (5 ലക്ഷം രൂപ)
രണ്ടാം സ്ഥാനം കയ്യൂര്‍ ചീമേനി (3 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സ്ഥാനം ഈസ്റ്റ് എളേരി (2 ലക്ഷം രൂപ)