നിയമസഭ മണ്ഡലം

ആറന്മുള

കേരളത്തിലെ 140 സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആറന്മുള സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലം. പത്തനംതിട്ട ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 7 സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎമ്മിലെ ശ്രീമതി. വീണാ ജോര്‍ജ് ആണ്  നിലവിലെ എംഎൽഎ.