പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ. 701
സെവന്ത് ഫ്ലോർ
അനക്സ്-2
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ടെലിഫോൺ: 0471-2327876, 2327976
മൊബൈൽ: 8547007032/9400066111
ഇ-മെയിൽ. min.hlth@kerala.gov.in
നിള
നിയർ കന്‍റോൺമെന്‍റ് ഹൗസ്
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം
വേലശ്ശേരി പാലമുറ്റത്ത് ഹൗസ്
മൈലപ്ര പി ഒ
പത്തനംതിട്ട – 689 671

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കെ സജീവൻ 0471-2517128 9447204952
sajeevan.pshealth@gmail.com
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ബിപിൻ ചന്ദ്രൻ 0471-2517229 8287332409
bipin.chandran@gmail.com
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. കെ രാജാശശി 0471-2518272 9446384895
rajasasik@gmail.com
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. ബിന്ദു ജി. എസ്. 0471-2517229  9446524873
rakendu146@gmail.com
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ കെ. എൻ  0471-2517258  9961001117
ratheeshkn09@gmail.com
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എസ്. എൽ. ശ്യാം ശങ്കർ 0471-2517258  9447396929
syamswd@gmail.com
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എൻ. ഹരികുമാർ 0471-2518602 9447453740
harikumarmch@gmail.com
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. ഷൈൻ ജി. വർഗ്ഗീസ് 0471-2518584 7907507723
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. രാജേന്ദ്രൻ എം. കെ. 0471-2518703 9447478798
rajendranmk72@gmail.com

വിലാസം

വിവരാവകാശം

 

 

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. എസ്.എൽ. ശ്യാം ശങ്കർ
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
റൂം നമ്പർ.701
7-ആം നില
അനെക്സ് II
ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
0471-2517258
9447396929
syamswd@gmail.com
 

 

അപ്പീൽ അതോറിറ്റി

അഡ്വ. കെ സജീവൻ
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
റൂം നമ്പർ.701
7-ആം നില
അനെക്സ് II
ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
0471-2517128
9447204952
sajeevan.pshealth@gmail.com