ക്രമ നമ്പര്‍  തിയതി  പത്രം  വാര്‍ത്ത 
1 05-01-2023 ദീപിക 
2 07-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
3 10-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
4 10-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
5 10-01-2023 കേരള കൌമുദി 
6 12 -01-2023 മാതൃഭൂമി 
7 12 -01-2023 ദേശാഭിമാനി 
8 12 -01-2023 ദേശാഭിമാനി 
9 12 -01-2023 കേരള കൌമുദി 
10 12 -01-2023 കേരള കൌമുദി 
11 12 -01-2023 മാധ്യമം 
12 12 -01-2023 മാധ്യമം 
13 13 -01-2023 ദേശാഭിമാനി 
14 13 -01-2023 ജനയുഗം 
15 17 -01-2023 ചന്ദ്രിക 
16 18 -01-2023 ദീപിക 
17 18 -01-2023 ദീപിക 
18 19 -01-2023 മാതൃഭൂമി 
19 19 -01-2023 കേരള കൌമുദി 
20 19 -01-2023 മാധ്യമം 
21 20 -01-2023 ദേശാഭിമാനി 
22 21 -01-2023 മലയാള മനോരമ 
23 21 -01-2023 ദേശാഭിമാനി 
24 21 -01-2023 കേരള കൌമുദി 
25 21 -01-2023 കേരള കൌമുദി 
26  23 -01-2023 മലയാള മനോരമ 
27 25 -01-2023 കേരള കൌമുദി 
28 28 -01-2023 വീക്ഷണം 
29 30 -01-2023 മലയാള മനോരമ 
30 31 -01-2023 ദേശാഭിമാനി 
31 31 -01-2023 ദേശാഭിമാനി 
32 07-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
33 07-02-2023 ജന്മഭൂമി 
34 08-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
35 09-02-2023 മാധ്യമം 
36 10-02-2023 മലയാള മനോരമ 
37 10-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
38 10-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
39 13 -02-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
40 14 -02-2023 ജനയുഗം 
41 15 -02-2023 ദേശാഭിമാനി 
42 15 -02-2023 ദേശാഭിമാനി 
43 15 -02-2023 കേരള കൌമുദി 
44 15 -02-2023 ദേശാഭിമാനി 
45 20-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
46 21-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
47 22-02-2023 മാതൃഭൂമി 
48 22-02-2023 മാതൃഭൂമി 
49 25-02-2023 മാതൃഭൂമി 
50 28-02-2023 മലയാള മനോരമ 
51 01-03-2023 കേരള കൌമുദി 
52 04-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
53 13-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
54 14-03-2023 മലയാള മനോരമ 
55 17-03-2023 ജനയുഗം 
56 18-03-2023 മാതൃഭൂമി 
57 20-03-2023 മലയാള മനോരമ 
58 22-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
59 21-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
60 23-03-2023 മലയാള മനോരമ 
61 23-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
62 23-03-2023 കേരള കൌമുദി 
63 24-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
64 24-03-2023 കേരള കൌമുദി 
65 21-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
66 23-03-2023 മലയാളമനോരമ 
67 23-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
68 23-03-2023 കേരള കൌമുദി 
69 24-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
70 24-03-2023 കേരള കൌമുദി 
71 28-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
72 03-04-2023  കേരള കൌമുദി 
73 04 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
74 04 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
75 05 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
76 05 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
77 06 -04-2023 കേരള കൌമുദി 
78 12 -04-2023 ജനയുഗം 
79 14-04-2023 മാതൃഭൂമി 
80 17-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
81 18-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
82 18-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
83 19-04-2023 മാതൃഭൂമി 
84 20-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
85 27-04-2023 ജനയുഗം 
86 28 -04-2023 മാതൃഭൂമി 
87 28 -04-2023 ജനയുഗം 
88 29 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
89 03-05-2023  ജനയുഗം 
90 04 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
91 04 -05-2023  മാധ്യമം 
92 05 -05-2023  ജനയുഗം 
93 09 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
94 15 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
95 15 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
96 16-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
97 16-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
98 17-05-2023  മലയാളമനോരമ 
99 18-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
100 19-05-2023  മലയാളമനോരമ 
101 19-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
102 22 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
103 22 -05-2023  കേരള കൌമുദി 
104 22 -05-2023  ജനയുഗം 
105 22 -05-2023  ജനയുഗം 
106 24 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
107 25 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
108 25 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
109 31 -05-2023  മലയാളമനോരമ 
110 31 -05-2023  മാതൃഭൂമി 
111 31 -05-2023  ജനയുഗം 
112 01-06-2023 മാതൃഭൂമി 
113 01-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
114 01-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
115 03-06-2023 കേരള കൌമുദി 
116 05-06-2023 കേരള കൌമുദി 
117 06-06-2023 മാതൃഭൂമി 
118 07 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
119 07 -06-2023 കേരള കൌമുദി 
120 07 -06-2023 കേരളകൌമുദി 
121 08 -06-2023 മലയാള മനോരമ 
122 08 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
123 08 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
124 09 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
125 12-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
126 13-06-2023 ജനയുഗം 
127 13-06-2023 മാധ്യമം 
28 17-06-2023 മാതൃഭൂമി 
129 17-06-2023 മാതൃഭൂമി 
130 22-06-2023 മലയാളമനോരമ 
131 14-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
132 27-06-2023  ദേശാഭിമാനി 
133 27 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
134 01-07-2023  ദേശാഭിമാനി 
135 01 -07-2023  ജനയുഗം 
136 02 -07-2023  മാധ്യമം 
137 03 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
138 03 -07-2023  കേരള കൌമുദി 
139 04 -07-2023  ജനയുഗം 
140 06 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
141 06 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
142 07 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
143 10 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
144 10-07-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
145 11 -07-2023  കേരള കൌമുദി 
146 12 -07-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
147 12 -07-2023  ജനയുഗം 
148 13 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
149 16 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
150 20 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
151  21 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
152 22 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
153 22 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
154 22 -07-2023  മംഗളം 
155 26 -07-2023  മാതൃഭൂമി 
156 26 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
157 01-08-2023 ഹിന്ദു 
158 01-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
159      
160      
161