ക്രമ നമ്പര്‍  തിയതി  പത്രം  വാര്‍ത്ത 
01-06-2022 മാതൃഭൂമി 
2 01-06-2022

കേരളകൗമുദി

02-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
03-06-2022 ജനയുഗം 

 

03-06-2022 ജനയുഗം 
10 07-06-2022 മാതൃഭൂമി 
11 07-06-2022 ജനയുഗം 
12 15-06-2022 മാതൃഭൂമി 
13 15-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
14 16-06-2022 മലയാള മനോരമ 
15 16-06-2022 മാതൃഭൂമി 
16 17-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 20-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
18 24-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
19 28-06-2022 ജനയുഗം 
20 29-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
21 29-06-2022 ജനയുഗം 
22 02-07-2022 മലയാള മനോരമ 
23 02-07-2022 മാതൃഭൂമി 
24 02-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
25 02-07-2022 കേരള കൗമുദി
26 04-07-2022 മാതൃഭൂമി 

 

27 04-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
28 05-07-2022 മാതൃഭൂമി 
29 06-07-2022 മംഗളം 
30   ദേശാഭിമാനി 

 

 

31 06-07-2022 മലയാള മനോരമ 
32 07-07-2022 ജനയുഗം 
33 07-07-2022 ജനയുഗം 
34 08-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
35 16-07-2022 കേരളകൗമുദി