സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം വസ്തുതകൾ-കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ