1.    രോഗികള്‍ക്ക് ഗുണമേന്മയുളളതും സൗഹാര്‍ദ്ദപരവുമായ സേവനം നല്‍കു രോഗീ സൗഹൃദ ആശുപത്രി സംവിധാനമായ ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.
2.    സംസ്ഥാനത്ത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ സേവനം നടത്തു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കമ്പ്യൂ’ര്‍ വല്‍ക്കരിച്ച് ഇ-ഗവേസ് നടപ്പിലാക്കു ഇന്ത്യയിലെ ത െആദ്യത്തെ പദ്ധതിയായ ഇ-ഹെല്‍ത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.
3.    ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പില്‍ പുതുതായി 1000-ലധികം തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നല്കി.
4.    ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വതിന് ശേഷം പുതുതായി 719 അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജന്‍മാര്‍ക്ക് നിയമനം നല്കി.
5.    സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്ത പാരിപ്പളളി ഋടക മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.
6.    2 മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും 8 ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും കാത്ത് ലാബും, കാര്‍ഡിയാക് കെയര്‍ യൂണിറ്റും 44 താലൂക്ക് ആശുപത്രികളില്‍ ഡയാലിസിസ്  യൂണിറ്റുകളും ആരംഭിക്കുതിനുളള നടപടികള്‍ തുടങ്ങി.
7.    65 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുളള മുതിര്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ ക്ലിനിക്കിലൂടെ സൗജന്യ ചികിത്സ, സൗജന്യ മരു്, കൗസിലിംഗ് എിവ നല്‍കി ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തു വയോമിത്രം പദ്ധതി ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വതിനു ശേഷം 13 നഗരപ്രദേശങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.  4 മാസത്തിനുളളില്‍ 87 നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും പദ്ധതി ആരംഭിക്കും.
8.    255 അംഗപരിമിതര്‍ക്ക്  സ്ഥിര നിയമനം നല്‍കി.
9.    സ്വാശ്രയകോളേജുകളില്‍ തലവരി തടയാനും മെറിറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്താനും സാധിച്ചു. മെരിറ്റ് സീറ്റിന്റെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 800 ആയിരുത് ഈ വര്‍ഷം 1150 ആയി വര്‍ദ്ധിച്ചു.
10.    സംസ്ഥാന ആരോഗ്യനയവും, ക്ലിനിക്കല്‍ എസ്റ്റാ’ിഷ്‌മെന്റ് ആക്ടും പൂര്‍ത്തിയായി വരുന്ന
.
11.    പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുതിനുളള നടപടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. ആദ്യഘ’ത്തില്‍ 171 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പരിഗണനയില്‍.
12.    തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മുഖാന്തിരം ജോലിചെയ്തുവരു 417 ആശുപത്രി അറ്റന്‍ഡന്റ് ഗ്രേഡ് കക ജീവനക്കാരെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.
13.    പുതുതായി 5 കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാര്‍മസികള്‍ ആരംഭിച്ചു. 12 എണ്ണത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായി.
14.    അംഗപരിമിതരെ കണ്ടെത്തി ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുതിനുളള മെഗാ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ നടത്തി, കണ്ടെത്തിയ അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.
15.    ആശ വര്‍ക്കര്‍മാരുടെ ശമ്പളം 1000-ല്‍ നിും 1500 ആയി വര്‍ദ്ധിച്ചു. മുടങ്ങിക്കിട ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി പുനസ്ഥാപിച്ചു.
16.    സംസ്ഥാനത്തെ 5 സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളെ സമഗ്ര അര്‍ബുദരോഗ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കുതിന് മെഡിക്കല്‍ ഓങ്കോളജി, സര്‍ജിക്കല്‍ ഓങ്കോളജി, ഓങ്കോപത്തോളജി വിഭാഗങ്ങളിലായി 105 തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു.
17.    സംസ്ഥാനത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹാര്‍ദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുതിനുളള അനുയാത്ര പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രാഥമിക പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനം മുതല്‍ സുസ്ഥിരമായ പുനരധിവാസം വരെയുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടലിനായാണ്  ഈ പദ്ധതിക്ക്  രൂപം നല്‍കിയത്.
18.    സംസ്ഥാനത്ത് ഇ-സിഗററ്റുകള്‍ നിരോധിച്ചു.

Please follow and like us:
0