ജനങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സമഗ്ര നയവുമായാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തുടക്കം മുതല്‍ മുന്നേറുന്നത്. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തി അതുവഴി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഉറപ്പു വരുത്തുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി വിവിധ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതികളും ധന സഹായങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ